...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» Wellcome To My Blogger «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤...

...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» Wellcome To My Blogger «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤...

คำเตือน

บล็อกนี้สามารถเข้าได้เฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะคะ ถ้ารู้ตัวว่าหน้าตาดีอย่าลืมคอมเม้นนะคะ

05 กันยายน 2550

องค์กรการค้าโลก

องค์กรการค้าโลก(World Trade Organization : WTO)
ความเป็นมาขององค์กรการค้าโลก ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือแกตต์ (General Areement on Tariffs and Trade : GATT) เป็นเพียงความตกลงเฉพาะเรื่องการค้าสินค้า มิได้ครอบคลุมถึงการค้าบริการ และทรัพย์สินทางปัญญา และถึงแม้ว่าแกตต์จะให้ประเทศภาคีไม่สามารถใช้มาตรการกีดกันทางการค้า และมีการเจรจาลดภาษีศุลกากร และข้อกีดกันต่าง ๆ รวมถึงการระงับข้อพิพาทได้หลายกรณีก็ตาม แต่การดำเนินการงานก็ยังไม่มีข้อบกพร่องในแง่การปฏิบัติ คือ ไม่มีการบังคับให้ภาคต้องเข้าร่วมลงนามในความตกลงย่อยอื่น ๆ ที่เจรจา จึงทำให้เกิดความลักลั่นไม่เป็นเอกภาพ และกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้ายังต้องใช้มติเอกฉันท์ (Consensue) ที่จะบังคับให้ประเทศที่ผิดต้องเปลี่ยนมาตรการ ผลก็คือหากมีเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ยอมรับข้อตัดสินก็จะทำให้ปัญหาการค้าของประเทศที่เป็น "จำเลย" นั้นไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น ในการเจรจาหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย ซึ่งมีการรับรองผลการเจรจาอย่างเป็นทางการที่เมืองมาร์ราแกซ ประเทศโมร็อคโค ในปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งองค์กรการค้าโลกขึน และกำหนดให้วันที่1 มกราคม 2538 เป็นวันที่ข้อตกลงทั้งหมดมีผลบังคับใช้
สถานะขององค์กรการค้าโลก องค์กรการค้าโลกมีฐานะเป็นองค์กรระหว่างะประเทศ เช่นเดียวกับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) และธนาคารโลก (World BanK) โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย รวมทั้งได้รับเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันจากประเทศสมาชิก
หน้าที่ขององค์กรการค้าโลก บริหารความตกลงพหุภาคีต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าบริการ การลงทุน และทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นเวทีเจรจาระหว่างสมาชิกในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับความตกลงฉบับต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามผลของการเจรจา
บริหารความเข้าใจว่าด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาท และกลไกทบทวนนโยบายการค้า
ร่วมมือกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลกเพื่อให้การวางนโยบายเศรษฐกิจสอดคล้องกัน
บริหารความตกลงหลายฝ่าย ซึ่งเป็นความตกลงการเจรจารอบโตเกียวจึงไม่บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องเป็นภาคี
ข้อตกลงทางการเกษตร ข้อตกลงทางการเกษตร เป็นหนึ่งในข้อตกลงจากเวทีการเจรจารอบอุรุกวัยที่มีความสำคัญมาก ข้อตกลงทางการเกษตร ถือเป็นข้อตกลงที่เปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มสินค้าจากภาคการเกษตร ซึ่งการนำสินค้าเกษตรกรรมเข้าสู่เวทีการตกลงการค้าเสรี เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชากรทั้งโลกต้องพึ่งพาอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรยากจนในประเทศโลกที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และยากจน ดังนั้น การผลักดันให้สินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ระบบการค้าเสรี โดยปล่อยให้สินค้าในตลาดโลกขึ้น - ลง ตามภาวะการแข่างขันทางการตลาดย่อมส่งผลโดยตรงต่อเกษตรยากจนที่มีข้อจำกัดในการแข่งขัน และอำนาจการต่อรอง ยิ่งกว่านั้นกระบวนการจัดทำข้อตกลงที่มีประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐ อเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นแรงผลักดันเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ในการค้าสินค้าภาคเกษตรกรรมของตนเอง ความพยายามในการเข้ามาครองงำวงจรอาหารของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ ไดส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรในประเทศโลกที่สาม ข้อตกลงทางการเกษตรเป็นผลการประนีประนอมระหว่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศยากจน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศมหาอำนาจทั้งสอง มีการแข่งขัน การขายสินค้าเกษตรสูงมากยิ่งต่อสู้กันมาก ก็ยิ่งทำให้ความยากลำบากในการทำการค้าสินค้าเกษตร นอกจากนี้การผลักดันให้เกิดข้อตกลงทางการเกษตร ทว่าปัจจุบันหากประเทศเหล่านี้ซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร หรืออาหารที่มีราคาถูกภายในระบบการค้าเสรีจากสหรัฐ หรือสหภาพยุโรปที่มีราคาถูก แทนที่จะผลิตสินค้าเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: